Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jest kontynuatorem tradycji i działalności zorganizowanego przez Karola Beyera w 1845 roku w Warszawie ruchu numizmatycznego, którego jednym z głównych celów było ratowanie, kolekcjonowanie i popularyzacja numizmatów, jako pamiątek ojczystych i historycznych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jest także kontynuatorem tradycji i działalności, powstałych w późniejszym okresie, towarzystw numizmatycznych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie i Bydgoszczy oraz odradzającego się i powstałego po drugiej wojnie światowej ruchu numizmatycznego w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a także Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

§ 2

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, zwane dalej w skrócie „PTN” lub „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem naukowym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 210 ze zm.) oraz Statutu PTN, posiada osobowość prawną i zostało powołane na czas nieograniczony.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz Naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo posiada własne logo oraz używa odznak i pieczęci na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTN.

§ 5

Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków PTN.

§ 6

Towarzystwo może powoływać oddziały oraz koła terenowe.

§ 7

Towarzystwo może działać także za granicą z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 8

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9

Celem Towarzystwa jest:

1.        zrzeszanie osób zainteresowanych numizmatyką, kolekcjonerstwem oraz działalnością i celami Towarzystwa,

2.        prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem numizmatyki,

3.        podejmowanie działań przyczyniających się do ujawniania i ochrony odkryć numizmatycznych,

4.        ochrona numizmatów, jako dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5.        podejmowanie działań związanych z promocją numizmatyki oraz kolekcjonerstwa w kraju i za granicą,

6.        popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki, historii i ekonomii oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,

7.        podejmowanie działań przyczyniających się do wykrywania fałszerstw numizmatycznych,

8.        popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,

9.        pogłębianie wiedzy wśród członków Towarzystwa,

10.     podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.        współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością i celami Towarzystwa,

2.        przedstawianie władzom i instytucjom postulatów i opinii dotyczących numizmatyki, w szczególności przyczyniających się do promocji numizmatyki oraz ochrony odkryć numizmatycznych i ich inwentaryzacji,

3.        zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych z zakresu numizmatyki za pośrednictwem dostępnych środków i mediów,

4.        organizowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych konferencji, debat, sesji i posiedzeń naukowych, odczytów, spotkań i zebrań publicznych, wystaw i pokazów, konkursów, olimpiad oraz warsztatów, kursów, szkoleń numizmatycznych itp.,

5.        wydawanie publikacji naukowych, popularnonaukowych i innych wydawnictw okolicznościowych popularyzujących numizmatykę,

6.        wykonywanie ekspertyz numizmatycznych,

7.        organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych do muzeów, gabinetów numizmatycznych, stowarzyszeń, instytucji itp.,

8.        organizowanie aukcji i giełd numizmatycznych oraz innych form wymiany kolekcjonerskiej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.        Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2.        Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1.        zwyczajnych,

2.        honorowych,

3.        wspierających.

§ 12

1.        Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:

1.        pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej interesujący się numizmatyką, akceptujący cele Towarzystwa, pragnący pogłębiać wiedzę w zakresie numizmatyki poprzez możliwość kontaktu ze środowiskiem numizmatycznym oraz studiowanie literatury fachowej – przyjęty przez Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowanego oraz zaopiniowanej przez Zarząd Koła jeżeli w Oddziale Koło takie istnieje;

2.        pełnoletni obywatel państwa obcego przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego.

3.        Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie władz Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.        Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa

Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego i są członkami Oddziału, którego zasięg terytorialny jest zgodny z jego miejscem zamieszkania.

Cudzoziemcy nie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami zwyczajnymi Towarzystwa bez przynależenia do określonego Oddziału i nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

1.        Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla numizmatyki lub dobra Towarzystwa.

2.        Wniosek o nadanie godności członka honorowego składa Zarząd Główny zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.

§ 14

1.        Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa lub pragnąca wesprzeć statutowe cele działalności Towarzystwa – opłacająca składkę w wysokości wielokrotności wartości składki członkowskiej na dany rok, która zostanie przyjęta przez Zarząd Oddziału.

2.        Członek wspierający działa na forum Oddziału, którego jest członkiem za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym.

3.        Całość składki członka wspierającego pozostaje do dyspozycji Oddziału.

§ 15

1.        Członek zwyczajny ma prawo do:

1.        czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2.        uczestniczenia w odczytach, wystawach, aukcjach i innych imprezach popularnonaukowych organizowanych przez Towarzystwo,

3.        korzystania z posiadanych przez Towarzystwo środków i urządzeń,

4.        nabywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

2.        Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

1.        czynne uczestniczenie w pracach i działalności Towarzystwa,

2.        przestrzeganie statutu Towarzystwa,

3.        wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,

4.        regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich w okresie I kwartału danego roku.

3.        Składka członkowska w 50% przekazywana jest do Zarządu Głównego na cele działalności ogólnostatutowej – 50% pozostaje do dyspozycji Oddziału.

4.        Członek honorowy korzysta z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

5.        Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego określone w ust.1 z wyjątkiem pkt.1 oraz obowiązki określone w ust.2 pkt. 2, 3 i 4.

§ 16

1.        Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1.        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału,

2.        skreślenia z ewidencji członków Towarzystwa przez Zarząd Oddziału z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok,

3.        wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału wobec naruszenia § 15 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. Od uchwały tej przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania do Zarządu Głównego,

4.        wykluczenia z Towarzystwa na podstawie postanowienia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka. Od tego postanowienia przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty jej otrzymania, do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

5.        śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV
Władze Naczelne Towarzystwa

§ 17

1.        Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1.        Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

2.        Zarząd Główny,

3.        Główna Komisja Rewizyjna,

4.        Sąd Koleżeński.

2.        Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa.

3.        Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

4.        Władze Towarzystwa wymienione w pkt. 2-4 konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wyborów.

§ 18

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 19

Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Towarzystwa odbywa się co dwa lata, Sprawozdawczo-Wyborczy co cztery lata.

§ 20

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny, który o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu zawiadamia delegatów najpóźniej na 30 dni przed ustalonym terminem.

§ 21

1.    Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

1.        z własnej inicjatywy,

2.        na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej podjęte zwykłą większością głosów przy pełnym składzie Komisji,

3.        na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

2.        Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa powinien być zwołany w terminie 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

3.        Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 22

1.        Do kompetencji Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa należy:

1.        uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzy­stwa,

2.        rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3.        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4.        wybór prezesa i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu,

5.        nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

6.        zatwierdzanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7.        podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich,

8.        podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

9.        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku,

10.     podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa,

11.     Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie.

2.    Kompetencje wymienione w pkt. 2, 3, i 4 należą wyłącznie do Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 23

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

§ 24

1.        W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

1.        z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziału według klucza wyborczego uchwalonego przez Prezydium Zarządu Głównego.

2.        z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych określonych w § 17 ust. 1 pkt. 2-4 i prezesi Oddziałów, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

2.        Liczbę delegatów biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PTN z danego oddziału określa się w następujący sposób:

a)     oddziały liczące od 1 do 35 członków wybierają jednego delegata,

b)     oddziały liczące od 36 do 70 członków wybierają od jednego do dwóch delegatów,

c)     oddziały liczące od 71 do 105 członków wybierają od jednego do trzech delegatów,

d)     oddziały liczące od 106 do 210 członków wybierają od jednego do pięciu delegatów,

e)     oddziały liczące powyżej 210 członków wybierają od jednego do siedmiu delegatów”

Mandat delegata na Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa utrzymuje swą ważność do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

Zarząd Główny

§ 25

1.   Zarząd Główny składa się z prezesa oraz maksymalnie 14 członków, w tym:

– dwóch wiceprezesów,

        – sekretarza generalnego i jego zastępcy,

        – skarbnika i jego zastępcy,

        – redaktora naczelnego wydawnictw i jego zastępcy.

2.   Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego. Skład Prezydium i podział funkcji w Zarządzie Głównym (za wyjątkiem Prezesa) może być zmieniany przez Zarząd Główny w toku jego kadencji.

3.   Prezydium Zarządu Głównego składa się z:

– prezesa,

        – sekretarza generalnego,

        – skarbnika,

        – redaktora naczelnego wydawnictw.

4.        Członkostwa w Zarządzie Głównym nie można łączyć z funkcją w Głównej Komisji Rewizyjnej ani w Sądzie Koleżeńskim.

§ 26

1.   Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1.        reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.        kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa,

3.        powoływanie zgodnie z § 38 pkt.1-4 Statutu i rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Oddziałów Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,

4.        zawieszanie lub odwoływanie Zarządów Oddziałów lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego Oddziału,

5.        zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał Zarządu Oddziału w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych,

6.        powoływanie komisji specjalistycznych i zespołów roboczych,

7.        przyznawanie wyróżnień, nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które położą zasługi dla popularyzacji numizmatyki zgodnie z uchwalonym regulaminem,

8.        powoływanie i odwoływanie członków Prezydium z wyłączeniem prezesa,

9.        w przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Zarządu Głównego, wybór z grona członków Zarządu Głównego pełniącego obowiązki prezesa do czasu nowego wyboru przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

10.     przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz zawieszanie uchwał Prezydium niezgodnych ze Statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz kontrola jego wykonania,

11.     uchwalanie planu finansowego i jego wykonanie oraz zatwierdzanie bilansów rocznych,

12.     uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

13.     zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów Towarzystwa,

14.     opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności,

15.     rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Oddziału o wykluczeniu z szeregów Towarzystwa,

16.     powoływanie ekspertów w dziedzinie numizmatyki,

17.     podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację zaleci Zarządowi Głównemu Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

18.     organizowanie w miarę potrzeb między Walnymi Zjazdami Delegatów Towarzystwa narad Prezesów Oddziałów lub Prezesów Oddziałów i Kół,

19.     podejmowanie uchwał w zakresie przekształcenia Oddziału w Koło Towarzystwa w sytuacji gdy liczba członków przez 3 lata nie przekroczy 10 osób i przyporządkowanie tak powstałego Koła do odpowiedniego Oddziału.

2.        W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem § 56, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca, bądź inny członek Prezydium upoważniony do tego przez Zarząd Główny.

§ 27

1.        Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa oraz sekretarza generalnego lub ich zastępców.

2.        W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 28

1.        Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2.        Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.

3.        O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Głównego należy zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

§ 29

Zarząd Główny ma prawo dokooptować na wakujące miejsca nowych członków w liczbie nie większej jak 1/3 osób pochodzących z wyboru.

§ 30

1.        W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego w zakresie:

1.        § 26 ust. 1 pkt. 1-7 oraz regulaminu czynności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny,

2.        przyjmowania w poczet członków Towarzystwa obywateli państw obcych oraz członków wspierających,

2.     Podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego uchwały wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. Brak zatwierdzenia powoduje ich nieważność.

§ 31

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 32

1.    Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2.   Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego lub sekretarza.
Do wykonywania czynności Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność 2 członków lub przewodniczącego.

3.   W razie zdekompletowania się członków Głównej Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować na wakujące miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

§ 33

1.     Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.        badanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności oraz sporządzenie z przeprowadzonej kontroli protokółu,

2.        występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,

3.        sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych w Oddziałach oraz uchylanie niesłusznych lub sprzecznych ze Statutem ich wniosków pokontrolnych.

2.        Szczegółowy tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 34

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 35

1.        Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2.        W razie zdekompletowania się Sądu Koleżeńskiego w toku jego kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować na ich miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

§ 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1.        orzekanie w sprawach wniesionych przeciwko członkom o działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka,

2.        rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa w sprawach dotyczących Towarzystwa.

§ 37

1.        Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wymierza jedną z następujących kar:

1.        naganę,

2.        zakaz sprawowania funkcji we władzach PTN na okres do lat czterech lub na okres kończący kadencję,

3.        zawieszenie w prawach członka na okres do lat czterech,

4.        wykluczenia z szeregu członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

2.        Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego, a także uprawnienia i obowiązki stron, postępowanie odwoławcze określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd delegatów Towarzystwa.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa

§ 38

1.        Terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Oddział, podlegający bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

2.        Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

3.        Do powołania Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 członków, którzy wcześniej co najmniej przez rok zorganizowani byli w kole Towarzystwa w siedzibie mającego powstać Oddziału i wykazali się realizacją statutowych celów Towarzystwa.

4.        Teren działania Oddziału określa w uchwale powołującej Zarząd Główny.

5.        Oddział może powoływać na terenie swojego działania poza siedzibą Koła Towarzystwa na zasadach określonych w Rozdziale VI Statutu.

6.        Oddział może powołać na swoim terenie młodzieżowe koła miłośników numizmatyki, nad którymi sprawuje patronat w sposób uchwalony przez Zarząd Oddziału. O powołaniu takiego koła Zarząd Oddziału powiadamia niezwłocznie Zarząd Główny.

7.        Dla ważności oświadczeń, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału wymagane są dwa podpisy członków Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

§ 39

1.        Władzami Oddziału są:

1.        Walne zebranie członków Oddziału,

2.        Zarząd Oddziału,

3.        Komisja Rewizyjna.

2.        Kadencja władz Oddziału wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.

3.        Członkowie władz Oddziału pełnią swe funkcje społecznie.

4.        Władze Oddziału wymienione w pkt. 2-3 konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wyboru.

§ 40

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą w Oddziale i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 41

1.        Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału co roku, sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

2.        O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania – Zarząd Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

3.        Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

4.        O uchwałach podjętych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od chwili ich podjęcia.

5.        Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

§ 42

1.        Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1.        uchwalanie kierunków działania na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,

2.        przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3.        udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4.        uchwalanie ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5.        wybór prezesa oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania,

6.        wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

7.        rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i członków Oddziału.

2.        Uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie Członków Oddziału w odniesieniu do § 10 Statutu ust.4, 5 i 10 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

3.        Kompetencje wymienione w pkt. 2-6 należą wyłącznie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 43

1.        Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4-9 członków.

2.        Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając ze swego grona członków funkcyjnych: wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika, a także w zależności od potrzeb ich zastępców. Członkowie funkcyjni mogą być zmieniani przez Zarząd Oddziału w toku jego kadencji.

3.        W razie zdekompletowania się Zarządu Oddziału w toku kadencji, Zarząd Oddziału może dokooptować na ich miejsce, nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.

4.        W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Oddziału, przepis § 26 ust. 1 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1.        reprezentowanie Oddziału na swoim terenie i działanie w jego imieniu oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,

2.        przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Oddziału,

3.        powoływanie zgodnie z § 47 pkt 1-2 Statutu i nadzorowanie oraz rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Kół Towarzystwa,

4.        zawieszanie lub odwoływanie Zarządu Koła lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego,

5.        zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał Zarządu Koła w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,

6.        powoływanie sekcji problemowych, które działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny,

7.        administrowanie majątkiem Towarzystwa pozostającym w użytkowaniu Oddziału w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny,

8.        terminowe składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu, przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących zagadnień naukowych, oświatowych i organizacyjnych,

9.        zwoływanie zebrań organizacyjnych i naukowych Oddziału, współdziałanie z miejscowymi konserwatorami, muzeami i innymi instytucjami.

§ 45

1.        Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W posiedzeniach Zarządu Oddziału biorą udział prezesi Kół powołanych przez Oddział z głosem doradczym o ile nie są członkami Zarządu Oddziału lub upoważniony przez prezesa Koła członek Zarządu Koła.

2.        Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub sekretarza.

W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

3.        uchwałach Zarządu Oddziału w zakresie § 44 ust.3-8 Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od ich podjęcia.

§ 46

1.        Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2.        Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału odnoszą się postanowienia § 33 stosownie do zakresu jej działania z wyłączeniem pkt.3, oraz postanowienia § 34 Statutu.

3.        Komisja Rewizyjna Oddziału w zakresie swej działalności podlega Głównej Komisji Rewizyjnej i obowiązana jest realizować jej wnioski i uchwały.

Rozdział VI
Koła Towarzystwa

§ 47

1.        Koła Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, poza jego siedzibą lub przy zakładach pracy i instytucjach.

2.        Do powołania Koła wymagana jest co najmniej liczba 7 członków.

3.        Koło Towarzystwa działa na zasadach określonych regulaminem działalności Kół, uchwalonym przez Zarząd Główny i podlega bezpośrednio Zarządowi Oddziału.

§ 48

1.        Władzami Koła są:

1.        Walne Zebranie Członków Koła,

2.        Zarząd Koła.

2.        Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

§ 49

Najwyższą władzą w Kole jest Walne Zebranie Członków Koła.

§ 50

1.        Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1.        uchwalanie kierunków działania na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Towarzystwa,

2.        rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z całokształtu działalności Zarządu Koła,

3.        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.        określanie lub ustalanie ilości członków Zarządu,

5.        wybór prezesa i członków Zarządu Koła.

2.        Kompetencje wymienione w pkt. 2-5 należą wyłącznie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 51

1.        Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła zwoływane jest corocznie, a Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata przez Zarząd Koła, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

2.        W Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie Koła, z głosem doradczym – zaproszeni goście.

3.        Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

4.        O uchwałach podjętych przez walne zebranie Członków Koła, Zarząd Koła powiadamia pisemnie Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od chwili ich podjęcia.

§ 52

1.        Zarząd Koła składa się z prezesa oraz 2-6 członków.

2.        Do ukonstytuowania się Zarządu Koła stosuje się odpowiednio § 43 ust.2-3 Statutu.

3.        Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na swoim terenie.

4.        Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.        W przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Koła, przepis § 26 ust. 1 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII
Fundusze, majątek, gospodarka.

§ 53

1.        Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.

2.        Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, które mogą mieć zastrzeżenie celowe, określone przez ofiarodawców.

§ 54

1.        Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

2.        Działalność Statutowa Stowarzyszenia jest zgodna z działalnością pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalność pożytku publicznego i może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 55

Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 56

1.        Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa Zarządu Głównego lub jego zastępców oraz skarbnika lub jego zastępcy.

2.        Wszelkie dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz z wyjątkiem określonych w ust.1, podpisują prezes Zarządu Głównego lub jego zastępcy oraz sekretarz generalny lub jego zastępca.

Rozdział VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 57

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 58

1.        Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.        Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.